User:Uusijani

Zvirozvemo zvezanhi hazvitsigirwe mumimwe mitauro.
Kubva Wiktionary

Parizvino hapana chinyorwa muzanhi rino. Unokwanisa kutsvaga dumidzo rezanhi rino mumamwe mazanhi, tsvaga magumbakumba anoenderana naro, kana kuti sika zanhi rachona.